ترجمه مقاله رابطه بین کسورات بودجه

ترجمه مقاله انگلیسی

The Relationship between Budget Deficits and Capital Inflows: Further Econometric Evidence

رابطه بین کسورات بودجه و ورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

N. R. VASUDEVA MURTHY and JOSEPH M. PHILLIPS
Creighton University

تعداد صفحات انگلیسی ۱۰

تعداد صفحات فارسی ۱۲

This research note examines the impact offederal deficits on U.S. capital inflows. Expanding on
the previous work of Bahmani-Oskooee and Payesteh (1994), we employ the relatively new maximum
likelihood procedure developed byJ o h ansen (I 988) and Johansen and Juselius (I 990) to do
cointegration tests. The results find a long run relationship between blcdget de&its and capital
inflow. In addition, findings j?om error-correlation modeling reveal that short&m d&equilibria
in financial markets are corrected very rapidly, suggesting that these markets are efficient

این تحقیق اکثر فدرال را روی وردریهای سرمایه ای ایالات متحده گزارش می کند .با توسعه کارهای قبلی بهمنی- اسکویی وپایسته (۱۹۹۴)مابر منطقی بودن حداکثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (۱۹۸۸)وجانسن ژولیوس (۱۹۹۰)برای انجام آزمایشات Cointegrationتاکید می کنیم .نتایج یک رابطه بلند مدت رابین کسورات بودجه و وردریهای سرمایه نشان می دهد .بعلاوه یافته های حاصل از مدلسازی خطا –اصلاح نشان می دهد که ناتعادلهای موقتی (کوتاه مدت )در بازارهای مالی به سرعت اصلاح میشوند وبنابراین مشخص میشود که بازارهاکارآمد هستند .

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: