ترجمه مقاله رابطه بین داستان های تلویزیونی وترس از جرم

رابطه بین داستان های تلویزیونی وترس از جرم؛ مقایسه تجربی سه تبیین علت و معلول

The Relationship between Television Fiction and Fear of Crime

ص فارسی: ۱۱

ص انگلیسی :۱۰

A B S T R A C T
Three hypotheses regarding the relationship between evision viewing
and fear of crime exist. The cultivation hypothesis states that watching
evision increases fear of crime. The mood management hypothesis states that
frightened people will watch more crime on evision to learn how to cope
with their fear. The withdrawal hypothesis states that people who are afraid
of crime will be afraid to leave the house. This leads to heavier evision
viewing, thus creating a spurious relationship between fear of crime and
watching crime on evision. This article compares these three models
and a null model using structural equation models. Data from a
representative sample of 909 respondents from Flanders, Belgium, offer
support for the cultivation hypothesis, which offers a better explanation
than the null model, but do not support either of the other hypotheses. In
the model, direct experience of crime was not related to fear, while
evision viewing was.

Key Words causal modelling, cultivation, fear of crime, mood management, evision effects

چکیده
در مورد رابطه بین تماشای تلویزیون و ترس از جرم سه فرضیه وجود دارد. فرضیه کاشت می گوید که تماشای تلویزیون ترس از جرم را افزایش می دهد. فرضیه مدیریت خلق و خو بیان می دارد که افراد ترسو به برنامه های جنایی تلویزیون بیشتر نگاه می کنند تا یاد بگیرند چگونه با ترس خود مواجه شوند. فرضیه کناره گیری می گوید که افرادی که از جرم می ترسند از ترک کردن خانه واهمه دارند. این مورد به تماشای بیشتر تلویزیون منجر می شود، پس رابطه ای کاذب بین ترس از جرم و تماشای جرم در تلویزیون ایجاد می شود. مقاله به مقایسه این سه مدل و نیز مدل صفر را با استفاده از مدل های معادله ساختاری می پردازد. داده های معرف نمونه ای ۹۰۹ نفری از پاسخگویان فلاندری (بلژیک) به پشتیبانی فرضیه کاشت می پردازند، که توضیح بهتری را نسبت به مدل صفر ارائه می دهد ولی از نظریه های دیگر حمایت به عمل نمی آورد. در این مدل مدل، تجربه مستقیم جرم با ترس رابطه ندارد در حالی که تماشای تلویزیون دارد.

کلیدواژه: مدل علت و معلول، کاشت، ترس از جرم، مدیریت خلق و خو، اثرات تلویزیون

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

” />