ترجمه مقاله دیواره اتش اینترنت

ترجمه مقاله

Internet Firewalls

دیواره اتش اینترنت

تعداد صفحات انگلیسی ۲۱

تعداد صفحات فارسی ۲۵

 

There are a number of basic design issues that should be addressed by the lucky person who has been tasked with the responsibility of designing, specifying, and implementing or overseeing the installation of a firewall.

تعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند که باید توسط یک شخص خوش اقبال که مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یک firewall است ، تعیین شوند

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: