ترجمه مقاله دستورالعملهای حسابرسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

Audit procedures for consultant

تعداد صفحات انگلیسی ۵

تعداد صفحات فارسی ۵

General

The following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits

کلیات

رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند: