ترجمه مقاله حقایق در مورد گسب

ترجمه مقاله انگلیسی

fact about gasb

حقایق در مورد گسب

صفحات انگلیسی ۷

صفحات فارسی ۱۸

he Governmental Accounting Standards Board (GASB) was organized in 1984 by the Financial Accounting Foundation (FAF) to establish standards
of financial accounting and reporting for state and local governmental entities. Its standards guide the preparation of external financial reports of those entities

در سال ۱۹۸۴ هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: