ترجمه مقاله حسابرسی بر مبنای خطر یک رویکرد جدید

ترجمه مقاله انگلیسی

حسابرسی بر مبنای خطر یک رویکرد جدید

Risk-Based Auditing :A New Approach

by thomas

تهیه شده توسط توماس بایر

تعداد صفحات انگلیسی ۷

تعداد صفحات فارسی ۹

opponents in a chess match, each seeing the playing field (in this case, the business) from his or her particular point of view

حریفان در بازی شطرنج هر کسی زمین بازی (که در این مورد ، کار تجاری ) از نقطه نظر خاص خودش می بیند

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: