ترجمه مقاله حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی

ترجمه مقاله

WHY GOVERNMENTAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING IS—AND SHOULD BE—DIFFERENT

چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند و بایستی متفاوت باشند.

تعداد صفحات انگلیسی ۳۴

تعداد صفحات فارسی ۳۱

Executive Summary

Govern important ways. They have different purposes, processes of generating revenues, stakeholders

ments are fundamentally different from for-profit business enterprises in several budgetary obligations, and propensity for longevity

مقدمه و چهار چوب:

هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند.

قیمت ۶۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: