ترجمه مقاله حسابداری مدیریت

مقاله انگلیسی با ترجمه

حسابداری مدیریت

Management accounting

Management accounting, including design and use of accounting within the organization. Management accounting can not be a set of fixed rules, but he include
management accounting methods in order to achieve the objectives of the organization by improving decision making by managers and staff it. Management accounting, the actual data and information to help managers estimate the daily operations and planning future operations, and is used with certain issues that business unit managers at various levels are facing, deals

حسابداری مدیریت، شامل طراحی و استفاده از حسابداری در داخل سازمان است. حسابداری مدیریت را نمی توان مجموع های از قواعد ثابت به حساب آورد بلکه روشهای حسابداری مدیریت بهمنظور دستیابی به هدفهای سازمان از طریق بهبود تصمیمگیری توسط مدیران و کارکنان آن است. حسابداری مدیریت، هم اطلاعات واقعی و هم اطلاعات براوردی را برای کمک به مدیران در عملیات روزانه و برنامه ریزی عملیات آتی، به کار می گیرد و با مسائل خاصی که مدیران واحد تجاری در سطوح مختلف با آن روبه رو هستند، سروکار دارد