ترجمه مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی

ترجمه مقاله انگلیسی

GUEST EDITORIAL Online reporting: accounting in cybersociety

Sonja Gallhofer and Jim Haslam School of Accountancy and Business Finance,
University of Dundee, Dundee, UK

نظریه میهمانان (سرمقاله میهمان)

گزارش آن لاین (متصل و تحت نظر سیستم مرکزی): حسابداری در جامعه الکترونیکی

سن جاکال هوفر و جیم هَسلِم

مدرسه تجارت مالی و حسابداری

دانشگاه دُوندی، دُوندی، انگلستان

صفحات انگلیسی ۶

صفحات فارسی ۹

Abstract
Purpose – This essay sets out to introduce the special issue.Design/methodology/approach – The essay introduces the focus of the special issue, the manifestation of the phenomenon of online reporting and the issues it engenders in relation to accounting, and briefly reviews the contribution of the articles in the issue.Findings – Finds that the papers in this special issue extend the understanding of the interface
between online reporting and accounting.Originality/value – The essay locates the contributions of the issue within a problematic, whereby online reporting is understood critically, interpretively and contextually in terms of its actualities and potentialities
.

خلاصه

هدف- این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود.

طراحی/ اسلوب شناسی/ طریقه- این مقاله تمرکز روی موضوع خاصی را معرفی می کند، ظهور پدیده گزارش (دهی) آن لاین و موضوعاتی که آن پدیده در ارتباط با حسابداری بوجود می آورد و به صورت خلاصه مشارکت مقالات در آن موضوع را مرور می کند.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت