ترجمه مقاله حافظه اصلی

ترجمه مقاله انگلیسی

What is random access memory

حافظه اصلی یا مستقیم چیست؟

صفحات انگلیسی ۱۸

صفحات فارسی ۱۸

Random access memory

Random access memory or RAM is a type of computer storage whose contents can be accessed in any order. This is in contrast to sequential memory devices such as magnetic tapes, discs and drums, in which the mechanical movement of the storage medium forces the computer to access data in a fixed order. It is usually implied that RAM can be both written to and read from, in contrast to read-only memory or ROM.

حافظه اصلی یا RAM نوعی ذخیره یامخزن در کامپیوتر است که ظرفیت ورود هر دستور وفرمانی را دارد. این ویژگی در مقابل دستگاههای حافظه دائمی مانند نوار مغناطیسی ،دیسکها و______قرار دارد که حرکت مکانیکی دستگاه اطلاعاتی را با دستوراتی ثابت وارد کامپیوتر می کند معمولاً RAM می تواند هم خواندنی وهم نوشتنی باشد در برابر ROM که فقط خواندنی است.

قیمت ۲۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: