ترجمه مقاله جمع و تفریق اعداد دو رقمی

ترجمه مقاله انگلیسی

Adding and Subtracting Two-Digit Numbers

جمع و تفریق اعداد دو رقمی

صفحات انگلیسی ۵

صفحات فارسی ۱۲

Begin by reviewing basic one-digit subtraction facts. When children demonstrate proficiency with these facts, explain that they will next learn how to subtract two-digit numbers.

شروع کنید به وسیله مرور عملیات اصلی تفریق اعداد یک رقمی را .وقتی بچه ها با مهارت بحث می کنند با این عملیات ،توضیح می دهند که آنها بعدا یاد خواهند گرفت که چگونه تفریق کنند اعداد دو رقمی را

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: