ترجمه مقاله جبر برای بچه های شش ساله

ترجمه مقاله انگلیسی

Algebrafor six-year-olds

جبر برای بچه های شش ساله

صفحات انگلیسی ۴

صفحات فارسی ۵

Too many books and articles about algebra suggest that this is a highly complicated subject, and cannot be mastered until a student has a good grasp of all the complex arithmetic rules, including long division and lengthy multiplication. I was rather horrified to find that the (American) curriculum course my sons have started using does not even begin algebra until the high school level.

کتابها و مقالات زیادی درباره جبر پیشنهاد کرده‏اند که جبر یک موضوع خیلی پیچیده‏ای است و دانش‏آموزان نمی‏تواند ماهر شود تا وقتیکه یک دانش‏آموز یک جهش خوب از همه قواعد پیچیده ریاضی داشته باشد، شامل تقسیم‏های طولانی و ضربهای مفصل. من نسبتاً ترسیده بودم برای فهمیدن اینکه (در آمریکا) پسران من دوره تحصیلات را شروع کرده‏اند با استفاده از اینکه هرگز جبر نداشته باشند تا سطح دبیرستان.

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: