ترجمه مقاله توسعه روش هزینه یابی برمبنای فعالیت

The development of the Activity-Based Costing method: A comparison between France and China
Gregory Wegmann
Department of Business Administration, LEG-FARGO, UMR CNRS 5118
University of Burgundy
France
Gregory.Wegmann@u-bourgogne.fr
۲۰۱۱ International Symposium on Applied Economics, Business and Development (ISAEBD 2011)
August 6-7, 2011, Dalian, China

توسعه روش هزینه یابی برمبنای فعالیت: مقایسه بین فرانسه وچین

گره گوری واگمن

گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه بورگاندی فرانسه

سمپوزیم بین المللی بر اقصاد کاربردی ، کسب وکار وتوسعه

چین ودالیان ،august 6- 7/2011

صفحات فارسی ۱۰

صفحات انگلیسی ۹

ABSTRACT

In France, like in the USA, ABC was considered as a remedy for the crisis of management accounting. Now, the level of diffusion in France is as important as in Anglo-Saxon countries. Not surprisingly, the ABC method is more developed in western countries than in China. Chinese scholars began to do researches on ABC in the 1990s and at the beginnings of the 21st century, we can observe some ABC implementations in Chinese manufacturing enterprises and then in the service industries. We can also find a similarity between the Chinese and French situations. In France, we have observed some resistances to the Anglo-Saxon way of manage firms and at the beginnings, a tool like ABC has been strongly criticised.

چکیده

در فرانسه مانند آمریکا ABC به عنوان چاره ای برای بحران حسابداری مدیریت در نظرگرفته می شود. درحال حاضر سطح اشاعه در فرانسه به همان اندازه مهم است که درکشورهای انگلوساکسون است . تعجبی ندارد روش ABC در کشورهای توسعه یافته غربی نسبت به چین بیشتر است است. محققان چینی قرن ۲۱ در دهه ۱۹۹۰ تحقیق درباره ABC را شروع کردند و ما می توانیم ABC اجرا شده در موسسات تولیدی و پس از آن درصنایع خدماتی را مشاهده کنیم . ما همچنین می توانیم تشابه بین موقعیت های چینی و فرانسوی را تشخیص دهیم. در فرانسه ، ما برخی مقاومت ها ی روش آنگلوساکسون در مدیریت شرکت ها را مشاهده کردیم که درآغاز روش ABC به شدت مورد انتقاد قرارگرفت

قیمت ۳۰۰۰ تومان

راهنمای تصویری خرید