ترجمه مقاله تغییر و توسعه سازمانی

ترجمه مقاله انگلیسی

ORGANIZATIONAL CHANGE AND DEVELOPMENT

تغییر و توسعه سازمانی

صفحات فارسی ۲۱

صفحات انگلیسی ۲۷

Karl E. Weick and Robert E. Quinn
University of Michigan Business School, University of Michigan, Ann Arbor,
Michigan 48109; e-mail: karlw@umich.edu; requinn@umich.edu
KEY WORDS: adaptation, learning, intervention, transformation

ABSTRACT
Recent analyses of organizational change suggest a growing concern with the tempo of change, understood as the characteristic rate, rhythm, or pattern of work or activity. Episodic change is contrasted with continuous change on the basis of implied metaphors of organizing, analytic frameworks, ideal organizations,intervention theories, and roles for change agents. Episodic change follows the sequence unfreeze-transition-refreeze, whereas continuous change follows the sequence freeze-rebalance-unfreeze. Conceptualizations of inertia are seen to underlie the choice to view change as episodic or continuous.

چکیده :

تجزیه و تحلیل های اخیرانجام شده در خصوص پیشنهاد های تغییرات سازمان ها باعث رشد نگرانی ها در گام های تغییر و درک مشخصه ی نرخ ،ریتم یا الگوی کار یا فعالیت شد .تغییرات دوره ای بیشتر بر تغییرات مداوم بر پایه یک در یک چارچوب تحلیل سازمانی ،سازمان ایده ال ،تئوری مداخله و نقش عامل های تغییرات که بصورت ضمنی در تضادبا مفهوم تغییر است اشاره دارد.

تغییرات دوره ای مراحل ذوب شدن تا منجمد شدن(مسدود شدن) را طی می کند بطوری که این تغییر ممکن است شامل مراحل توازن دوباره منجمد شدن(دوباره مسدود شدن) و ذوب شدن باشد

مفهوم بی تحرکی و تنبلی وسکون به انتخاب دید تغییرات ازمدل دوره ای یا پیوسته اشاره می کند.