ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت

مقاله رشته عمران

مقاله انگلیسی همراه با تر جمه

Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image
analysis method

تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده

مقاله فارسی فرمت word تعداد صفحه ۹

همراه با ترجمه انکلیسی فرمت pdf قابل ویرایش تعداد صفحه ۷

قابل دانلود بعد از پرداخت

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”دانلود پرداخت ترجمه تغیرات” />

:

:

:

چکیده :

Abstract
Colored asphalt pavement can create better visual setting as well as improve the safety and smoothness of driving. In this
research, colored asphalt samples with various amounts of dye are examined to study the surface color changes at different aging
periods. Distributions of surface colors on the samples are analyzed in both the RGB and HSI color spaces. Two types of dyes,
green and red, with five different ratios are mixed with clear asphalt to make colored asphalt samples. The samples are exposed
to ultraviolet light in the QUV tester for five different aging spans. Results show that the amount and type of dye added, and the
different aging spans affect fading in the colored asphalt. Results also indicate that clear asphalt mixed with 5% or more of dye
is capable of manufacturing better-colored asphalt. Finally, colored asphalt with red dye showed better resistance to ultraviolet
light

جاده ای که با آسفالت رنگی سنگ فرش شده باشد می تواند به همان اندازه که امنیت و یکنواختی رانندگی را بهبود می دهد مجموعه دیدنی بهتری ایجاد کند. در این تحقیق، نمونه های آسفالت رنگی به همراه مقادیر مختلف رنگ برای مطالعه تغییرات رنگ سطح در دوره های مختلف افزایش طول عمر، بررسی می شوند. توضیح رنگ های سطح در نمونه ها در فضاهای رنگی HIS و RGB بررسی می شوند……..