ترجمه مقاله تغییر اشکال سریع

ترجمه مقاله انگلیسی

Fast Discrete Curvelet Transforms

تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی

نویسنده:

Emmanuel Cand`es†, Laurent Demanet†, David Donoho] and Lexing Ying

صفحات انگلیسی ۴۳

صفحات فارسی ۵۲

Abstract
This paper describes two digital implementations of a new mathematical transform, namely, the second generation curvelet transform [12, 10] in two and three dimensions. The first digital transformation is based on unequally-spaced fast Fourier transforms (USFFT) while the second is based on the wrapping of specially selected Fourier samples.

خلاصه:

این مقاله ۲ روش اجرایی دیجیتالی جدید وابسته ریاضیات، مشهور به (نسل دوم تغییر اشکال انحرافی) ]۱۰ و ۱۲[ در دو و سه بعدی، را تشریح می‌کند. اولین تغییر شکل دیجیتالی بر اساس تغییر اشکال چها گانه سریع در فضای نا برابر (USFFT) اجرا می‌شود

قیمت ۶۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: