ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

An Analysis of Particle Swarm Optimizers (PSO

تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

صفحه انگلیسی ۱۲

صفحه فارسی ورد ۱۱

چکیده

شما با صدای ساعتتان بیدار می شوید. ساعتی که توسط شرکتی ساخته می شود تا سود خود را با مد نظر قرار دادن تخصیص بهینه منابع تحت کنترلش به حداکثربرساند. شما کتری را روشن می کنید تا قهوه ای درست کنید، بدون اینکه در مورد مدت زمان طولانی که شرکت برق برای بهینه سازی ارائه برق وسایل تان صرف می کند، فکر کنید. هزاران متغیر در شبکه برق تلاشی را به منظور به حداقل رسانی اتلاف در شبکه به منظور به حداکثر رساندن بازدهی تجهیزات برقی تان انجام می دهد. شما وارد اتومبیلتان شده وموتور را بدون درک پیچیدگی های این معجزه کوچک مهندسی شده، روشن می کنید. هزاران پارامتر توسط سازندگان مد نظر قرار داده می شود تا وسیله نقلیه ای را تحویل دهند که متناسب با انتظارتان بوده، که شامل  زیبایی بدنه تا شکل آینه بغل اتومبیل می باشد تا از تصادف جلوگیری شود. زمانی که در ترافیک گیر می کنید، به این می اندیشید که آیا برنامه ریزان شهری می توانند به بهینه سازی طرح جاده بپردازند تا تنها در طی یک ساعت به محیط کار خود برسید؟

You awaken to the sound of your alarm clock. A clock that was manufactured by a company that tried to maximise its profit by looking for the optimal allocation of the resources under its control. You turn on the kettle to make some coffee, without thinking about the great lengths that the power company went to in order to optimise the delivery of your electricity. Thousands of variables in the power network were configured to minimise the losses in the network in an attempt to maximise the profit of your electricity provider. You climb into your car and start the engine without appreciating the complexity of this small miracle of engineering. Thousands of parameters were finetuned by the manufacturer to deliver a vehicle that would live up to your expectations, ranging from the aesthetic appeal of the bodywork to the specially shaped side-mirror cowls, designed to minimise drag. As you hit the gridlock traffic, you think “Couldn’t the city planners have optimised the road layout so that I could get to work in under an hour?”