ترجمه مقاله تجارت الکترونیک

ترجمه مقاله انگلیسی

Consumer trust in e-commerce in the United States ,Singapore and China

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

نویسنده

Thompson S.H. Teo∗, Jing Liu

Department of Decision Sciences, School of Business, National University of Singapore, 1 Business Link 117592, Singapore

تعداد صفحات انگلیسی ۱۷

تعداد صفحات فارسی ۳۸

Abstract
This study examines the antecedents and consequences of consumer trust in the United States, Singapore and China. The
results show that reputation and system assurance of an Internet vendor and consumers’ propensity to trust are positively
related to consumer trust. Consumers’ trust has a positive relationship with attitude and a negative relationship with perceived
risk. Implications of the results are discussed

خلاصه

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا ، سنگاپور و چین بررسی می کند . نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد . اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطه منفی با ریسک مشاهده شده دارد . مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند .

قیمت ۶۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: