ترجمه مقاله تاریخچه هوش مصنوعی

ترجمه مقاله انگلیسی

Artificial inligence

تاریخچه ای از هوش مصنوعی

صفحات انگلیسی ۲۳

صفحات فارسی ۱۶

Introduction

Although there is no clear definition of AI (not even of inligence), it can be described as the attempt to build machines that think and act like humans, that are able to learn and to use their knowledge to solve problems on their own.

اگر چه تعریف دقیق و واضحی از AI وجود ندارد ( حتی برای هوش ) ولی می توان تعریفی از ماشینی که بتواند فکر کند و یا مثل انسان عمل کند که می تواند یاد بگیرد و رد علوم مختلف برای حل مسائل استفاده می شود. برای تولید پژوشگران AI ، مشتاقانه ، مغز انسان را مورد مطالعه قرار می دهند تا بفهمند چگونه کار می کند

قیمت ۴۰۰۰ تومان

پرداخت

پشتیبانی:

:

: