ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله انگلیسی

the impact of human resource management practices on turnover

تاثیر مدیریت منابع انسانی در زمینه سرمایه‏ های برگشتی، محصولات عملیات مالی شرکت

academey of managment journal

تعداد صفحات انگلیسی ۳۸

تعداد صفحات فارسی ۲۱

 

این مقاله ارزیابی خطوط ارتباطی بین سیستم‏های با عملیاتی با اجرای عالی و کارهای شرکت را مورد توجه قرار می‏دهد. نتایج براساس نمونه ملی تقریباً از هزار شرکت نشان می‏دهد.

قیمت ۶۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: