ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

ترجمه مقاله انگلیسی

THE THEORY OF CONSTRAINTS: A COMPARATIVE ASSESSMENT

John Doran
Department of Accounting, Finance and Information Systems
O’Rahilly Building
University College, Cork
Ireland

تئوری محدودیت ها و حسابداری: یک ارزیابی مقایسه ای

تعداد صفحات انگلیسی ۱۹

تعداد صفحات فارسی۲۵

 

ABSTRACT
The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals toconcepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive andoperating capacity to match demand and current throughput levels

چکیده:

تغییر سازمان در اقتصاد جهانی که دردهه اخیر صورت گرفت با پذیرش مفاهیم تولید lean و سیستم انعطاف پذیر همراه بود . این مفاهیم به به صورت تلویحی معیاری از تولید و ظرفیت کاری را که با تقاضا و ظرفیت فعلی پذیرش هم خوانی داشتند را عرضه می کنند.