ترجمه مقاله تأثیر گلیفوزیت بر کلزا و ذرت

ترجمه مقاله انگلیسی

Efficacy of Glyphosate Plus Bentazon or Quizalofop on Glyphosate-Resistant Canola or Corn

Bo Tao, Jingkai Zhou, Calvin G. Messersmith, and John D. Nalewaja

تأثیر گلیفوزیت به همرا بنتازون یا Quizalofop بر کلزا و ذرت مقاوم به گلیفوزیت

تعداد صفحات انگلیسی ۵

تعداد صفحات فارسی ۱۱

Greenhouse experiments were conducted to determine the effect of glyphosate on efficacy of bentazon for glyphosateresistant (GR) canola control and of quizalofop for GR corn control. Control also was evaluated for glyphosate plus bentazon on wild buckwheat and wheat and glyphosate plus quizalofop on velvetleaf. Glyphosate plus bentazon synergistically controlled GR canola and wild buckwheat but were antagonistic for wheat control. Glyphosate plus quizalofop were additive for control of GR corn and velvetleaf

چکیده:

آزمایشات گلخانه ای به منظور تعیین اثر گلیفوزیت بر اثر بخشی بنتازون برای کنترل کلزا مقاوم به گلیفوزیت و Quizaofop برای کنترل ذرت مقاوم به گلیفوزیت انجام گرفت. همچنین کنترل درگندم سیاه وحشی و گندم توسط گلیفوزیت به همراه بنتازون و در گاوپنبه توسط گلیفوریت به همراه Quizalofop مورد بررسی قرار گرفت. گلیفوزیت به همراه بنتازون همراه با هم کلزا مقاوم به گلیفوزیت و گندم سیاه وحشی را کنترل می کنند .

قیمت ۷۰۰۰ تومان

این فایل بنا به درخواست مترجم دیگر به فروش نمیرسد

راهنمای تصویری خرید