ترجمه مقاله بهار در نسخه های خطی فارسی

ترجمه مقاله

بهار در نسخه های خطی فارسی 

Spring In Persian Manuscripts

ص فارسی ۷

ص انگلیسی ۷

Abstract The present article is based on published examples of the most famous illustrations of Persian manuscripts. Among these, nearly 140 illustrations from more than 70 manuscripts depict one or more aspects of spring and their origins range from the last decade of the 14th century to the third decade of the 17th. Iranian collective memory traces back the distinct particularities of spring to the era of Kaykavoos, and Ferdowsi has recorded them in his hymn of the Musician Div of Mazandaran

نوشته حاضر بر اساس نمونه های منتشر شده از معروفترین نگاره های نسخه های خطی فارسی تهیه گردیده است. در این نمونه ها، نزدیک به ١۴٠ تصویر مربوط به بیش از ٧٠ نسخه خطی، یک یا چند ویژگی بهار را می نمایاند و به دهه آخر قرن چهاردهم میلادی تا دهه سوم قرن هفدهم میلادی  مربوط می شوند. خاطره جمعی ایرانی ویژگی های ممتاز بهار را به دوران کیکاوس می رساند و فردوسی این ویژگی ها را در سرود دیو رامشگر مازندرانی ثبت کرده است:

قیمت ۵۰۰۰ تومان

” />