ترجمه مقاله برنامه نویسی چند وظیفه ای

ترجمه مقاله انگلیسی

A Graphical Interface to Multi-tasking Programming Problems

یک رابط گرافیکی به مسائل برنامه نویسی چند وظیفه ای

تعداد صفحات انگلیسی ۵

تعداد صفحات فارسی ۵

Abstract
The foundation of this project lies on the basis of the multi-tasking environment, at the operating system level. An
important consideration taken into account is the ability to run platform-independent programs using a common
graphical user interface

چکیده

مبنای این پروژه بر اساس محیط چندوظیفه‌ای در سطح سیستم عامل است. یک موضوع مهم مد نظر توانایی برای اجرای برنامه های مستقل از سکو با استفاده از یک رابط کاربر گرافیکی مشترک است. برنامه کاربردی با استفاده از بیسیک ویژوال میکروسافت ایجاد شده است

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: