ترجمه مقاله برنامه‌ریزی سنتی

ترجمه مقاله انگلیسی

Traditional Scheduling

برنامه‌ریزی سنتی

Roman Barták
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics

Institute for Theoretical Computer Science

صفحات انگلیسی ۱۳

صفحات فارسی ۱۴

Abstract:

Visopt ShopFloor is a generic scheduling system for solving complex scheduling problems. It differentiates from traditional schedulers by offering some planning capabilities. In particular, the activities to achieve the goal are planned dynamically during scheduling. In the paper, we give a motivation for the integration of planning and scheduling and we describe how such integration is realised in the scheduling engine of the Visopt ShopFloor system.

چکیده

Visopt Shop Floor یک سیستم زمان‌بندی برای حل مساتل برنامه‌ریزی پیچیده را ارائه می‌دهد، وجود برخی امکانات ویژه برنامه‌ریزی، این سیستم را از سیستم‌های برنامه‌ریزی متداول متمایز می‌کند. به ویژه که در طول زمان‌بندی برای رسیدن به هدف، فعالیتها، به صورت پویا برنامه‌ریزی می‌شوند. ما در این مقاله یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی و زمان بندی را به وسیله این سیستم را تشریح کرده و چگونگی دست یافتن به این یکپارچگی را در سیستم برنامه‌ریزی کف کارگاهی ویسپوت را شرح خواهیم داد

قیمت ۴۰۰۰ تومان

پرداخت