ترجمه مقاله برآورد سن از طریق چهره

ترجمه:

ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره

Age Synthesis and Estimation via Faces

صفحات انگلیسی ۱۸

صفحات فارسی ۴۴

Abstract

Human age, as an important personal trait, can be directly inferred by distinct patterns emerging from the facial appearance. Derived from rapid advances in computer graphics and machine vision, computer-based age synthesis and estimation via faces have become particularly prevalent topics recently because of their explosively emerging real-world applications, such as forensic art, electronic customer relationship management, security control and surveillance monitoring, biometrics, entertainment, and cosmetology. Age synthesis is defined to rerender a face image aesthetically with natural aging and rejuvenating effects on the individual face. Age estimation is defined to label a face image automatically with the exact age (year) or the age group (year range) of the individual face. Because of their particularity and complexity, both problems are attractive yet challenging to computer-based application system designers. Large efforts from both academia and industry have been devoted in the last a few decades. In this paper, we survey the complete state-of-the-art techniques in the face image-based age synthesis and estimation topics. Existing models, popular algorithms, system performances, technical difficulties, popular face aging databases, evaluation protocols, and promising future directions are also provided with systematic discussions.

چکیده

سن انسان، به عنوان یکی از خصوصیات فردی مهم، که می تواند مستقیما توسط طرح های متمایزی که از حالت چهره ناشی می گردد، تشخیص داده شود. به دلیل پیشرفت های سریع در گرافیک کامپیوتر و دید ماشینی، ترکیب سنی مبتنی بر کامپیوتر و برآورد آن از طریق چهره ها، اخیرا به عنوان موضوع رایج خاصی تبدیل شده که این به دلیل ظهور برنامه های کاربردی حقیقی زیادی در همانند هنرهای بدیعی، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، کنترل امنیتی و نظارت بر نظارت، زیست سنجی، سرگرمی و هنر بدیعی می باشد.

 پیری چهره، برآورد سن، ترکیب سنی، توالی سن،