ترجمه مقاله باغ ایرانی

ترجمه مقاله باغ ایرانی

Persian Garden

Khoobchehr Keshavarzi

۱۰ صفحه  انگلیسی  پی دی اف

 ۱۰ صفحه فارسی پی دی اف

Abstract

The great substantial art exhibition held on Persian Gardens at Tehran Museum of Contemporary Arts in 2004 and registration of Persian Gardens on the list of UNESCO World Heritage in 2011, make it opportune to refer to a vital significant point hidden from the eyes of researchers of the subject so far: Persian Garden is the manifestation of a wise-humanist process with its form and geometry naturally following this process. As the result, the garden finds a destiny shared with those who use it. Thus the wiser is the design of the fate and destiny of the garden, the more extensive will be its interaction with the users. On entering a Persian Garden, the users will have all their senses, including their faculty of imagination aroused and inspired with the result that knowingly and unknowingly, consciously and unconsciously, the rhythm of their whole being will harmonize with that of the nature and in this way it is transformed, renewed and refreshed (frashkard)

چکیده

به دنبال ثبت باغ های ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در ۲۰۱۱ و پیش از آن برگزاری نمایشگاه گسترده‌ای با نام  “باغ ایرانی” در موزه‌ هنرهای معاصر تهران در سال ۲۰۰۴، جای آن است که به نکته‌ای مهم که پژوهشگران کمتر به آن پرداخته اند اشاره شود: بر اساس شواهدی که توضیح داده خواهد داشت باغ ایرانی تجلی فرآیندی از رفتارهای حکیمانۀ مردم‌ مدارانه است که شکل و هندسۀ آن ناگزیر به تبعیت از این فرایند است؛ در نتیجۀ آن سرنوشتی برای باغ مقدر می‌شود که کاربر را با ورود به باغ با خود شریک می‌کند. پس هرچه طراحی تقدیر و سرشت باغ حکیمانه‌تر باشد، تعامل او با کاربر گسترده‌تر می شود ؛ به طوری که کاربر در یک باغ ایرانی تمام حواس پنجگانه به انضام قوۀ تخیّلش برانگیخته شده و دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، در این سیر و سلوک، ضرباهنگ وجودش به تمامی در اختیار طبیعت و همراه با آن می‌شود و بدین طریق دگرگون و نو ( فَرِشکرد) شده و جان تازه‌ای می‌یابد.

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

پرداخت