ترجمه مقاله باستان شناس یا عکا س

ترجمه مقاله باستان شناس یا عکا س

Archeologist or Photographer

Jacques de Morgan and the Photograph of his First Scientific Mission in Persia

Abstract A collection of photographs made by the French archaeologist Jacques de Morgan during his first scientific mission in Persia was recently discovered in an antiquarian‟s shop in Chartres by „Ata Ayati, an Iranian researcher residing in France. The originality and the cultural and scientific value of this collection were confirmed by several experts, following which, with the assistance of Dr. Ehsan Naraqi, Mrs. Homeira Ayazi (Sellier), a philanthropist residing in Europe, provided the sum needed for its acquisition. After the completion of the transaction, the photographs were inventoried and arranged as four albums before being sent to their land of origin. Today, these albums are preserved in the Album House of the Golestan Palace and may be used as an invaluable guide by scholars doing research on the history, society and people of Iran in the closing years of Nasser-ed-Din Shah‟s reign. In the present article, „Ata Ayati briefly examines de Morgan‟s life, the characteristics of the photographs, and their cultural and scientific aspects.

چکیده

  اخیرا مجموعه ای از عکس هایی که باستان شناس فرانسوی، ژاک دومورگان طی اولین ماموریت علمی خود در ایران تهیه کرده بود توسط عطا آیتی، از محققان ایرانی مقیم فرانسه در نزد عتیقه فروشی از اهالی شارتر فرانسه کشف شد. اصالت و ارزش فرهنگی و علمی این مجموعه توسط برخی صاحب نظران تایید شد و آنگاه با یاری دکتر احسان نراقی، یکی از ایرانیان خیّر اروپا به نام خانم حمیرا ایازی هزینه ی خرید عکسها را برعهده گرفتند. پس از خریداری، عکس ها، توسط عطا آیتی فهرست بندی و در ۴ آلبوم قبل از ارسال آن ها به زادگاه اصلی خود، ایران قرار داده شد. این آلبوم ها اینک در آلبومخانه کاخ گلستان نگهداری می شوند و می تواند به عنوان راهنمایی گران بها، پژوهشگرانی را که در مورد تاریخ، جامعه و مردم ایران در پایان دوره ی ناصرالدین شاه تحقیق می کنند، یاری دهد. در این مقاله، عطا آیتی مختصری از زندگی دومورگان، چگونگی عکس های مورد بحث و جنبه های فرهنگی و علمی آنها را بررسی کرده است.

قیمت : ۵۰۰۰ تومان