ترجمه مقاله بازار یابی وب سایت با استفاده از روش منطق فازی

ترجمه مقاله انگلیسی

Marketing a web-site using a fuzzy logic approach

بازار یابی وب سایت با استفاده از روش منطق فازی

IOAN CONSTANTIN ENACHE
Marketing Department
Transylvania University
۱st Colina Universitatii
ROMANIA
ioan.enache@gmail.com

صفحات فارسی ۱۵

صفحات انگلیسی ۵

فرمت ورد

Abstract:

This paper is aiming to use the fuzzy logic approach in analyzing a web-site marketing decisions. In the last
years fuzzy mathematics and fuzzy logic changed the perspectives in many business related areas such as management,
market research or customer segmentation. I am using these new findings to enhance the understanding of customer
environment and to provide a solution to optimize the way a web-site is present in www-market. Accessing information
about site visitors is instant, therefore, a marketer has the possibility to use these informations so that he can provide the
best user experience before any page is displayed. A fuzzy logic model is considered and an example brings forward the
benefits of fuzzy reasoning. The fuzzy model proves to be a faster, more intuitive and flexible tool to understand and
respond to customer behavior.

چکیده :

هدف از این مقاله ارائه یک روش منطق فازی برای تجزیه تحلیل و تصمیم گیری در مورد یک وب سایت بازار یابی .

در سال های اخیر از مفهوم ریاضیات فازی و منطق فازی در بسیاری از زمینه های مربوط به کسب و کار مانند تغییر روش تحقیقات مدیریت و یا تقسیم بندی مشتریان به داد وستد کالا و کارهای مربوط به آن پرداختند . من در این مقاله از یک روش جدید به منظور افزایش درک محیط مشتریان از محیط زیست و ارئه یک را ه حل برای بهینه سازی به یک وب سایت مانند www.market می پردازیم . دسترسی به اطلاعات در مورد بازدید کنندگان سایت از طریق مسنجر ها و ردوبدل پیام ها است . بنابرین یک بازار یاب امکان استفاده از این اطلاعات را که بتوان بهترین تجربه کار بر را قبل از این که در صفحه در نمایش گذا شته شود را دارد و یک مدل منطق فازی را در نظر گرفته و یک نمونه و مثالی از مزایای استفاده از استدلال فارسی بیان شده است مدل فازی ثابت به عنوان یک ابزار سریع و بصری و قابلیت انعطاف بالاتر برای درک و پاسخ به رفتار های مشتری معرفی شد .