ترجمه مقاله اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی

اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه

 Personal and extended networks are central to the entrepreneurial process

     تعداد صفحات انگلیسی: ۸ صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه

From A PRACTITIONER’S VIEWPOINT, NETWORKING IS A USEFUL TOOL FOR
entrepreneurs who wish to enlarge their span of action and save time. Admonitions to “network,” however, may not be enough. “Networking” may result in a time-consuming and fruitless effort, and leave potential partners highly frustrated (Turati 1988). From a theoretical point of view, it thus becomes necessary to specify the conditions under which networking contributes to business effectiveness, and to link it to the contingencies facing
firms.

چکیده

از نقطه نظر متخصصان، ایجاد شبکه به عنوان ابزار مفیدی برای کارآفرینانی می باشد که می خواهند حیطه فعالیت خود را گسترش داده و از زمان حداکثر استفاده را ببرند. به هر حال، راهنمایی های مربوط به ایجاد شبکه کافی نمی باشد. ایجاد شبکه ممکن است منجر به تلاش های بی ثمر و زمان بر شده و شرکت کنندگان موجود را بسیار دلسرد کند). از دیدگاه نظری، ضروری می باشد تا به تعیین شرایطی بپردازیم که تحت این شرایط ایجاد شبکه، سهمی در کارآمدی کسب و کارها داشته و این موارد را با پیش آمدهای احتمالی که شرکت ها با آن روبرو هستند، مرتبط سازد.

قیمت  ۷۰۰۰  تومان