ترجمه مقاله انگلیسی ای پی ورژن۶

IPv6

ترجمه مقاله انگلیسی ای پی ورژن۶

صفحات انگلیسی ۱۶

صفحات فارسی ۱۳

Internet Protocol version 6 (IPv6) is a network layer protocol for packet-switched internetworks. It is designated as the successor of IPv4, the current version of the Internet Protocol, for general use on the Internet.

packet-switched اینترنت پروتکل ویرایش ۶ یک پروتکل لایه ای شبکه ای برای

در کارهای اینترنتی می باشد. این نسخه از IP به اندازه IPV4 ،که نسخه فعلی پروتکل اینترنت برای کاربردهای عمومی در اینترنت است ،موفق طراحی شده است.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله انگلیسی ای پی ورژن۶″ />

:

:

: