ترجمه مقاله انگلیسی اساس NTFS

ترجمه مقاله انگلیسی

اساس (اصول ) NTFS

NTFS Basics

تعداد صفحات انگلیسی ۲۵

تعداد صفحات فارسی ۴۶

The Windows NT file system (NTFS) provides a combination of performance, reliability, and compatibility not found in the FAT file system. It is designed to quickly perform standard file operations such as read, write, and search – and even advanced operations such as file-system recovery – on very large hard disks.

سیستم پرونده NT مجموعه ای از عملکرد ، قابلیت اعتماد و سازگاری را مهیا می کند که در سیستم پرونده FAT یافت نمی شود . این سیستم طوری طراحی شده که اعمال پوشه استاندارد از جمله خواندن ، نوشتن و جستجوی و حتی اعمال پیشرفته ای چون بهبود سیستم پوشه را بر روی فضای زیادی از دیسک به سرعت انجام می دهد .

قیمت ۶۵۰۰ تومان

پرداخت

” />

:

:

: