ترجمه مقاله الگوریتمی برای داده کاوی سریع

ADatnab aaselgorithm for fast and efficient text mining
used to automatically generate a database
containing kinetic information of enzymes

الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها

صفحات انگلیسی ۹

صفحات فارسی ۲۰

Abstract
Background: The amount of available biological information is rapidly increasing and the focus of biological research has moved from single components to networks and even larger projects aiming at the analysis, modelling and simulation of biological networks as well as large scale comparison of cellular properties. It is therefore essential that
biological knowledge is easily accessible. However, most information is contained in the written literature in an unstructured way, so that methods for the systematic extraction of knowledge directly from the primary literature have to be deployed.

چکیده

مقدار اطلاعات بیولوژیکی در دسترس به سرعت رو به افزایش بوده و تمرکز تحقیقات بیولوژیکی از بخش های مجزا به سمت شبکه ها و حتی پروژه های بزرگتر کشانده شده که هدف آن ها تجزیه و تحلیل، مدلسازی و شبیه سازی شبکه های بیولوژیکی و همچنین مقایسه در سطح بالای ویژگی های سلولی می باشد. بنابراین ضروری است تا اطلاعات بیولوژیکی به آسانی در دسترس باشد. به هر حال، بیشتر اطلاعات در تحقیقات انجام شده به صورت غیرساختاری بوده و به این خاطر روش هایی برای استخراج نظامند اطلاعات، مستقیما از تحقیقات اولیه می بایست توسعه یابد.

” />

 قیمت ۱۵۰۰۰ تومان