ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی وایرلس بصورت امن

 

استفاده از تکنولوژی وایرلس بصورت امن

Using Wireless Technology Securely

صفحات انگلیسی ۹

صفحات فارسی ۱۲

قیمت ۳۰۰۰ تومان

Using Wireless Technology Secure
In recent years, wireless networking has become more available, affordable, and easy to use. Home users are adopting wireless technology in great numbers. On-the-go laptop users often find free wireless connections in places like coffee shops and airports.
If you’re using wireless technology, or considering making the move to wireless, you should know about the security threats you may encounter. This paper highlights those threats, and explains what you need to know to use wireless safely, both in the home and in public. You will find definitions of underlined terms in the glossary at the end of this paper

استفاده از تکنولوژی بیسیم به صورت امن

در ساالهای اخیر شبکه های بیسیم بیشتر دردسترس و مقرون به صرفه و بسادگی قابل استفاده شدند.

تعداد بسیار زیادی از کاربران خانگی تکنولوژی بیسیم را مورد استفاده قرار دادند.

کاربران لپ تاپ ها (لپ تاپ های متحرک) اغلب ارتباطات بیسیم رایگانی را در محلهای مانند کافی شاپها و فرودگا های پیدا میکنند.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی وایرلس بصورت امن ” />

:

:

: