ترجمه مقاله استدلال مدیران

ترجمه مقاله انگلیسی

thinking managers: Secret of Success

استدلال مدیران : راز موفقیت

تعداد صفحات انگلیسی ۷

تعداد صفحات فارسی ۱۳

: As Christensen’s Paradox testifies, finding the secret of success takes more than textbook management

نویسنده روبرت هلر Robert Heller

به همان اندازه که قضیه نادرست کریستنسن اثبات می شود،تشخیص راز موفقیت بیشتر از کتاب درسی مدیریت اتخاذ می شود.

قیمت ۴۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: