ترجمه مقاله ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ترجمه مقاله انگلیسی

An Evaluation of Strategic Human Resource Management

(SHRM) Practices in Nigerian Universities: The Impact of
Ownership Type and Age

ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه های نجیریه:بررسی تاثیر نوع مالکیت و قدمت

متن انگلیسی ١٩ صفحه

متن فارسی ۳۴ صفحه

Abstract
This study examines empirically, the influence of ownership-type and age on the adoption
of Strategic Human Resource Management (SHRM) practices that have been shown to
contribute to organizational effectiveness

قیمت ۴۰۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی” />

:

:

: