ایترجمه مقاله ارتباطات درون سازمانی

Organization Improvement

ارتباطات درون سازمانی

تعداد صفحات انگلیسی ۵

تعداد صفحات فارسی۶

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله ارتباطات درون سازمانی” />

:

:

:

The workplace is a complicated place. Imagine a spider web of people, managers, supervisors and staff members who need to work together, interacting in various ways to fulfil the organization’s mandate. Disagreements and conflict are bound to occur; between staff members, between staff and management, and between clients and members of your organization

ارتباط سازمانی

یکی ازمباحث مهم مدیریت است که تا به حال در ایران به ان توجه کافی نشده است بسیاری از نظریه پردازان قرن بیستم را قر انفجار اطلاعات نامیده اندومدیریت اطلاعات را نیز به مثابهء یکی از شاخص های مهم توسعه مطرح کرده اند ارتباط چیست ؟ درواقع ارتباط بستر مبادلهء اطلاعات است بدون برقراری ارتباط اثر بخش مبادلهءاطلاعات ممکن نیست.