ترجمه مقاله ارائه دهنده خدمات اینترنت

ترجمه مقاله انگلیسی

ارائه دهنده خدمات اینترنت

Internet service provider

تعداد صفحات انگلیسی ۲۸

تعداد صفحات فارسی ۱۴

An Internet service provider (abbr. ISP, also called Internet access provider or IAP)

یک ارائه دهنده سرویس اینترنت (به طور اختصار ISP که به آن ارائه دهنده دسترسی به اینترنت یا IAP نیز می گویند )

قیمت ۴۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: