ترجمه مقاله اثر بازاریابی الکترونیکی

ترجمه مقاله انگلیسی :

The effect of E-marketing on the marketing performance of Small Business Enterprise:

A comparative study between Egypt and the UK.

By: HATEM EL-GOHARY

Bradford University School of Management

اثر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی بازرگانی تصدی کوچک :

مطالعه مقایسه ای بین مصر و بریتانیا است

توسط : حاتم ال – GOHARY

برادفورد دانشکده مدیریت دانشگاه

صفحات انگلیسی ۱۸

صفحات فارسی ۱۵

Abstract:

Small Business Enterprises (SBE’s) play a major role in the world economy, and their contribution to economic and employment growth is widely recognized. Based on the SBE role as an economic engine to drive global development, this research seeks to understand the practices and activities of these enterprises in terms of electronic marketing (Achieving marketing objectives and functions through the use of electronic communication technology), marketing performance and the effectiveness of industrial and trade SBE’s. In order to do this a comparative study is made between SBE’s in Egypt (developing) and the UK (developed).

چکیده :
بنگاههای کسب و کار کوچک (SBE ‘s) بازی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ، و سهم خود را به رشد اقتصادی و اشتغال است که به طور گسترده ای شناخته شده است. بر اساس نقش SBE به عنوان موتور اقتصادی به درایو توسعه جهانی ، این پژوهش به دنبال فهم اعمال و فعالیت های این شرکت از لحاظ بازاریابی الکترونیک (بازاریابی دستیابی به اهداف و عملکرد از طریق استفاده از تکنولوژی ارتباطات الکترونیکی) ، عملکرد بازاریابی و تاثیر صنعتی و تجاری SBE ‘sبه منظور انجام این مطالعه مقایسه ای است در حال توسعه ساخته شده بین SBE در مصر () و انگلستان (توسعه).

قیمت ۵۵۰۰ تومان

پرداخت

راهنمای تصویری خرید