ترجمه مقاله اثر استانداردهای حسابداری ایران

ترجمه مقاله انگلیسی

اثر استانداردهای حسابداری ایران بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای بورس

Effect of accounting standards in Iran comparability stock companies financial statements

تعداد صفحات انگلیسی ۳

تعداد صفحات ترجمه شده۳

قیمت۳۰۰۰

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله اثر استانداردهای حسابداری ایران” />

:

:

:

Introduction
Activity accounting services, its main task of preparing and presenting information that is actually beneficial in economic decisions. Existential philosophy of accounting information system, providing services to individuals and groups that various quantitative and qualitative information to achieve their goals, used to bring the action.

مقدمه:
حسابداری فعالیتی خدماتی است، وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیمگیریهای اقتصادی سودمند واقع شود. فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد و گروههایی است که از اطلاعات کمی و کیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل میآورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را برعهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است