ترجمه مقاله آموزش سازمانی

ترجمه مقاله انگلیسی

The Organizational Buyer Behavior Learning Organization

آموزش سازمانی در رفتار سازمانی خریدار

نویسنده:
G. Tomas M. Hult
Ernest L. Nichols, Jr.

صفحات انگلیسی ۱۱

صفحات فارسی ۱۹

This study develops a framework of integrated propositions of organizational learning in organizational buyer behavior. The focus is on the communication activities and relationships between and within the strategic business units operating within the purchasing process. Field support for the proposed relationships is provided in a series of case studies based on interv s with 30 managers of lO strategic business units of a major publicly owned global services organization. Implications are discussed based on the framework and the case studies.

این مطالعه چهارچوب طرح های تلفیقی آموزش سازمانی را در رفتار سازمانی خریدار توسعه می دهد۰در این مطالعه فعالیت های ارتباطی و روابط میان واحدهای استراتژیک تجاری که در فرایند خرید مشارکت دارند مورد توجه قرار می گیرند۰حمایت علمی برای روابط پیشنهاد شده بر اساس رشته ای از مطالعات صورت گرفته که این مطالعات بر اساس مصاحبه با مدیران ۱۰واحد استراتژیک تجاری یک سازمان خدمات جهانی می باشد۰بر اساس این مطالعات چندین معنی ضمنی ارائه شده است

قیمت ۶۰۰۰ تومان

پرداخت

.

:

:

: