ترجمه مقاله مفهوم و مربوط بودن سود

ترجمه مقاله انگلیسی

Concept and Relevance of Income

مفهوم و مربوط بودن سود

صفحات انگلیسی ۳۶

صفحات فارسی ۳۴

فرمت : word

Abstract
Recently, many people criticize the traditionally accepted principles of realization, matching, and
allocation. In addition, the reporting performance project in the International Accounting Standards Board
(IASB) is willing to substitute the extant concept of net income for the unexperienced concept of
comprehensive income with prohibition of recycling of other comprehensive income.

خلاصه

در سال های اخیر افراد زیادی از اصول سنتی پذیرفته شده تحقق، تطابق و تخصیص انتقاد کرده اند. به علاوه پروژه عملکرد گزارشگری در هیات تدوین استانداردهای بین المللی (IASB) متمایل به تعویض مفهوم فعلی سود خالص به نفع مفهوم جدید سود جامع با منع بازگردانی سایر سودهای جامع جانشین است

قیمت ۷۰۰۰ تومان

” />

راهنمای تصویری خرید