ترجمه مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری

HISC: A computer architecture using operand descriptor

مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC):

معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

Available online 11 January 2012

۱۰ صفحه انگلیسی

  ۱۸ صفحه فارسی وورد

Introduction
Since the introduction of computers, the computer architecture is typically von Neumann architecture [1], with storedprogram
machine concept. In this model, a problem-solving algorithm is represented by a string of computer instructions,
which are executed to manipulate the input data and generate output data. Instructions to be executed, together with data to
be manipulated, are stored in memory. The instructions are executed sequentially, until branching or traps take place with
program control instructions such as branch and conditional branch are encountered. In addition, there are I/O instructions
to interface with the external.

چکیده

محاسبات از طریق پردازش مقدار زیادی از داده ها با توجه به محاسبات ابری امروزی انجام می گیرد. امروزه داده ها تنها ارقام نبوده بلکه اطلاعاتی می باشند که می بایست بطور مناسب حفاظت شده و به آسانی قابل انتقال باشند، اما مدل دستوری مبتکرانه ون نیومن از نظر معماری، آن ها را پشتیبانی نمی کند.

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان