ترجمه طراحی سازمان چیست؟

مقالات ترجمه رشته حسابداری

What is Organization Design

طراحی سازمان چیست؟

تعداد صفحه ۶حجم فایل ۳۳ کیلو بایت

قیمت ۱۵۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”دانلود پرداخت مقاله” />

مقاله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

:

:

:

A process for improving the probability that an organization will be successful.

More specifically, Organization Design is a formal, guided process for integrating the people, information and technology of an organization. It is used to match the form of the organization as closely as possible to the purpose(s) the organization seeks to achieve. Through the design process, organizations act to improve the probability that the collective efforts of members will be successful

پروسه ای برای بهبود احتمال موفقیت یک سازمان.

به طور خاص ،طراحی سازمان یک پروسه رسمی و مشخص شده برای هماهنگی افراد ، اطلاعات و تکنولوژی یک سازمان می باشد. از این پروسه برای هماهنگی هرچه بیشتر سازمان به اهدافی که قرار است به آنها دست پیدا کرد استفاده می شود. از طریق پروسه طراحی ، سازمانها سعی میکنند تا احتمال اینکه مجموع تلاشهای اعضا موفقیت آمیز باشد افزایش پیدا کند.