ترجمه ضرب اعداد بزرگتر

ترجمه مقاله انگلیسی

Multiplying Larger Numbers

ضرب اعداد بزگتر

صفحات انگلیسی ۴

صفحات فارسی ۷

You can introduce your child to the general concepts of multiplication at quite a young age – see my article ‘Introducing multiplication’ for some ideas about how to do this.

شما می توانید معرفی کنید به فرزندتان مفاهیم عمومی ضرب را در سن نسبتا جوانی .نگاهی بیندازید به مقاله من( معرفی ضرب)برای بعضی ایده ها درباره اینکه چگونه اینکار را می کند

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: