ترجمه سیستم خبره فازی

ترجمه مقاله انگلیسی

A Hybrid Fuzzy -Neural Expert System for Diagnosis

یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص

نویسنده:

Christoph S. Herrmann

صفحات انگلیسی ۱۲

صفحات فارسی ۱۵

Abstract

Fuzzy Logic, a neural network and an expert system are combined to build a hybrid diagnosis system. With this system we introduce a new approach to the acquisition of knowledge bases. Our system consists of a fuzzy expert system with a dual source knowledge base.

چکیده:

منطق فازی،یک شبکه عصبی و سیستم خبره است که برای ایجاد یک سیستم تشخیصی ترکیبی با یکدیگر ترکیب شده اند.با استفاده از چنین سیستمی ما یک روش جدید برای فراگیری مبانی دانش استفاده می کنیم. سیستم ما شامل یک سیستم خبره فازی همراه با یک بیس دانشی با منبع دوگانه است. دو سری قوانین لازم هستند ، که به صورت استنباطی از مثالهای ارائه شده و به صورت استقرایی توسط فیزیک دانان بدست آمده اند.

قیمت ۳۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: