بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم

ترجمه مقاله

An-examination-of-the-relation-between-architecture-and-compiler

 بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم یا کامپایلر

۷ صفحه انگلیسی

  ۱۹ صفحه فارسی وورد

بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم (کامپایلر)

Abstract
The interactions between the design of a computer’s instruction set and the design of compilers that generate code for that computer have serious implications for overall computational cost and efficiency. This article, which investigates those interactions, should ideally be based on comprehensive data; unfortunay, there is a paucity of such information. And while there is data on the use of instruction sets, the relation of this data to compiler design is lacking. This is, therefore, a frankly personal statement, but one which is based on extensive experience.

چکیده

تعامل بین طرح مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری و طرح کامپایلر که کد را برای کامپیوتر ایجاد می کند دارای کاربردهای مهمی در هزینه محاسباتی و بازدهی می باشد. این مقاله، که به بررسی این تعامل ها می پردازد، به طور ایده آلی بر مبنای اطلاعات جامعی می باشد؛ متاسفانه، چنین اطلاعاتی اندک می باشند. و در حالی که داده هایی در زمینه داستفاده از مجموعه دستورالعمل وجود دارد، ارتباط این اطلاعات با طرح کامپایلر نامشخص می باشد.

بنابراین، این مورد یک دستور مشخص صریحی می باشد، که بر مبنای بررسی های گسترده ای است.